Mariakerk

  • Romanogotiek
  • Omstreeks 1200, schip 13de eeuw, geveltoren 1898
  • Voorheen hervormd
  • Muurschilderingen, preekstoel en doophek, grafzerk

Op een opvallend hoge terprest staat dit opvallende kerkje, opgetrokken uit grote bakstenen. Door de eeuwen heen is er heel wat gebouwd, verbouwd en gesloopt aan deze kerk. En dat is goed te zien. Zo is de kerk in de zestiende eeuw verhoogd en kwam er een toren. Die toren is in 1898 weer gesloopt en vervangen door de huidige houten geveltoren.

Wat opvalt is de rechte koorsluiting van de kerk. Deze kwam tot stand in 1816 nadat de aspis was afgebroken. Het gewelf ging daarbij verloren, maar de triomfboog is gelukkig gebleven. Boven de ingangspartij is een klokgeveltop verwerkt. Deze dateert uit 1751 en is afkomstig van de gesloopte pastorie van Hiaure.

Intiem. Zo kun je het interieur het beste omschrijven. Mede dankzij de bewaard gebleven triomfboog die mooie ornamentale schilderingen bezit. Ook in de bescheiden koorruimte zijn schilderingen te zien. Bij de restauratie in 1987 kwam een muurschildering van Sint Christoffel tevoorschijn. In de vloer vind je een grote, maar wel beschadigde, renaissancezerk voor Fans van Aylva, gehouwen door Benedictus Gerbrandtsz.

+ Meer informatie

Extra informatie: 

De Mariakerk staat op een opvallend hoge terprest. Het koor, dat een halfronde sluiting bezat, is omstreeks 1200 van kloostermoppen gebouwd. Het romano-gotische schip is in de 13de eeuw totstandgekomen. Toen zijn er twee koepelgewelven aangebracht, waarbij het oostelijke gewelf ook een deel van het koor dekte. Het koor werd van het schip gescheiden door een triomfboog. In het midden van de 16de eeuw is de kerk verhoogd, zijn de gewelven in het schip gesloopt en is de huidige kap aangebracht. Toen is aan de westzijde een toren opgetrokken die in 1845 deels en in 1898 geheel is gesloopt waarna de huidige houten geveltoren met ingesnoerde spits is aangebracht. De koorapsis is in 1816 vervangen door een rechte koorsluiting van deels oud bouwmateriaal. Het koorgewelf is toen weggebroken, maar de triomfboog is gerespecteerd, waarbij de aanzetten van de gewelven zichtbaar bleven.

In beide zijmuren van het koor zijn de geringe sprong naar het schip en het kwartronde profiel voor de verhoging te zien. Aan de noordzijde staat een hoog rondboogvenster en daarnaast een spoor van een klein romano-gotisch venster. In de zuidmuur van het koor staan twee spitsboogvensters. Het schip heeft aan de zuidzijde ook twee dergelijke vensters. Bovendien staat aan de westzijde een dichtgemetselde ingang onder een kloeke rondboog. In de noordmuur van het schip zit een dichtgemetseld spitsboogvenster. Aan de westzijde staat de huidige ingang, omvat door pilasters en bekroond door een klokgeveltop uit 1751 die afkomstig is van de gesloopte pastorie van Hiaure.

Het intieme interieur wordt gedekt door een vlak balkenplafond. De licht spitsbogige triomfboog bevat fraaie ornamentele schilderingen en in de ondiepe koorruimte zijn resten van muurschilderingen te zien. Tegen de zuidwand zou de Wonderbare Visvangst verbeeld kunnen zijn en is een bos te zien, aan de noordzijde een groep heiligen, waarvan één met kruisstaf. De eenvoudige preekstoel dateert waarschijnlijk van 1816. In de vloer ligt een grote renaissancezerk voor Frans van Aylva, overleden in 1563, gehouwen door Benedictus Gerbrandtsz. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
Faciliteiten
52 zitplaatsen