Sint-Joriskerk

  • Romaans
  • Midden 12de eeuw, toren 1883
  • Protestants
  • Grafzerken, preekstoel, orgel

Deze kerk staat op een sterk afgegraven terp en was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas. Het uit gele gemêleerde kloostermoppen opgetrokken godshuis wordt nu Sint-Joriskerk genoemd.

De kerk werd in 1514 geteisterd door brand en had oorspronkelijk een toren met zadeldak. In 1883 kwam de huidige met sierlijke galmgaten en spits.

De toegang in de zuidmuur is verfraaid met een kuifstuk, een opvallende gedenksteen van Van Aylva. “DE HOOG WELGEBOREN HEERE Jr ERNST FRANS VAN AYLUA, Grietman over Baarderadeel ende mede Raad ter Admiraliteit in Westfriesland en ’t Noorder Quartier’ begint de lange tekst over de vernieuwingen aan de kerk in 1753.

Binnen zijn in elk geval de barokke preekstoel met fors klankbord, het Van Dam-orgel en de grafzerken van adellijke families, predikanten en professoren de moeite waard

+ Meer informatie

Extra informatie:

De kerk op de sterk afgegraven terp was oorspronkelijk gewijd aan Sint-Nicolaas, maar wordt nu Sint-Joriskerk genoemd. De zaalkerk met rondgesloten koor is in het midden van de 12de eeuw gebouwd van geel gemêleerde kloostermoppen. De toren verving in 1883 een middeleeuwse toren met zadeldak. Hij heeft drie geledingen en spaarvelden die zijn afgesloten door rondboogfriezen van gele steen. Boven een spitsbogig westelijk venster staan sierlijke galmgaten met traceringen en de torenromp wordt bekroond door een kroonlijst met consoles en een ingesnoerde spits.

In de noordmuur staan drie rondboogvensters uit de 18de eeuw en naast het westelijke venster zit een spoor van een dichtgemetselde ingang. De zuidmuur is geopend met drie spitsboogvensters van verschillende breedte die waarschijnlijk uit de 17de eeuw dateren. Nabij het koor is een kleine, dichtgemetselde ingang te zien. Aan de westzijde zit het spoor van een eveneens dichtgemetselde grotere ingang. Vlak achter de westgevel staat de huidige ingang, een door pilasters geflankeerde, door neggen en een sluitsteen omvatte en met een in zandsteen gehouwen kuifstuk bekroonde poort. Het opschrift vermeldt een vernieuwing van de kerk in 1753 onder verantwoordelijkheid van de grietman van Baarderadeel, jonker Ernst Frans van Aylva. Diens wapen, gehouden door steigerende eenhoorns, siert de steen. Het sterk naar het oosten overhellende muurwerk van het koor bevat een dichtgemetseld ovaal venster en heeft onder de dakvoet fragmenten van verschillende profiellijsten.

De kerkzaal wordt inwendig gedekt door een 15de-eeuws houten tongewelf en zware trekbalken op muurstijlen. De barokke preekstoel met fors klankbord heeft getordeerde zuiltjes op de hoeken van de kuip. In de kerkvloer ligt een mooie collectie grafzerken, waaronder een renaissancezerk door Pieter Claesz. voor Sijds van Aggema en Ath Oenema die resp. in 1588 en 1573 overleden en zerken voor de predikant Bernardus Schotanus (door Jelle Claesz. de jongere) en hoogleraar Christiaan Schotanus uit de 17de eeuw. Het orgel is in 1868 gebouwd door L. van  Dam & Zn. in Leeuwarden. De kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

- Minder informatie
Informatie
Openingstijden
  • Maandag t/m zondag 14:00 - 16:30 uur
Faciliteiten
75 zitplaatsen
Bezoekersparkeerplaats aanwezig